Εθνικός συντονιστής για τις δεξιότητες ο διοικητής της ΔΥΠΑ Σπύρος Πρωτοψάλτης

0
64

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων 2023 και της στρατηγικής προτεραιότητας που έχει δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων που διαπιστώνονται στην αγορά εργασίας, ο διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού, Σπύρος Πρωτοψάλτης, ορίστηκε ως εθνικός συντονιστής για τις δεξιότητες, από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη.

Όπως αναφέρει η ΔΥΠΑ σε ανακοίνωσή της, ο ρόλος του εθνικού συντονιστή για τις δεξιότητες αποσκοπεί στον αποδοτικότερο συντονισμό μεταξύ υπουργείων, φορέων και κοινωνικών εταίρων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να προωθηθούν πολιτικές και μέτρα για την αναβάθμιση δεξιοτήτων, την επανεκπαίδευση και την επανακατάρτιση των πολιτών (εργαζομένων, ανέργων, νέων εκπαιδευομένων), για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργούν οι ελλείψεις δεξιοτήτων ως απόρροια της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023 θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις και, ιδίως τις μικρομεσαίες, να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις δεξιοτήτων στην ΕΕ. Θα προωθήσει μία νοοτροπία επανειδίκευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων, βοηθώντας τα άτομα να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες για ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων θα δώσει νέα ώθηση για την επίτευξη των κοινωνικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2030», σύμφωνα με τους οποίους τουλάχιστον το 60% του συνόλου των ενηλίκων πρέπει να συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης και τουλάχιστον το 78% να εργάζονται.

Η πρωτοβουλία θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Πυξίδας 2030, σύμφωνα με τους οποίους τουλάχιστον το 80% όλων των ενηλίκων πρέπει να διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες, ενώ πρέπει να απασχολούνται τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ειδικοί στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην ΕΕ.

Σήμερα, πάνω από τα τρία τέταρτα των εταιριών στην ΕΕ αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά στην εξεύρεση εργαζομένων με τις απαραίτητες δεξιότητες, ενώ μόνο το 37% των ενηλίκων παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης σε τακτική βάση.

Με το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη-μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους, τις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, τους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να δοθεί νέα ώθηση στη διά βίου μάθηση.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_el.

Πηγή: thepresident.gr