Ρύθμιση για τη συνέχιση πρακτικής άσκησης φοιτητών το τρέχον ακαδημαϊκό έτος

0
38
ΑΠΕ

Τη δυνατότητα να συνεχίσουν οι φοιτητές την πρακτική τους άσκηση με μεθόδους εξ αποστάσεως δίνει σχετική Υπουργική Απόφαση, που υπογράφει ο υφυπουργός Παιδείας, ‘Αγγελος Συρίγος.

Η Απόφαση (αριθμ.πρωτ.36148/Ζ1/31-3-21) αφορά την πρακτική άσκηση των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των ΑΕΙ που είχε αρχίσει πριν τις 7 Νοεμβρίου 2020 και η διεξαγωγή αυτής ανεστάλη και εφόσον ο υπολειπόμενος χρόνος ολοκλήρωσής της είναι μικρότερος ή ίσος του 25% της συνολικής χρονικής διάρκειας που προβλέπεται στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών.

Αναλυτικότερα, δίνεται η δυνατότητα να συνεχισθεί η πρακτική άσκηση φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων α’ και β’ κύκλου σπουδών με μεθόδους εξ αποστάσεως, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α. Η φύση του αντικειμένου της πρακτικής άσκησης των φοιτητών επιτρέπει τη διεξαγωγή της με μεθόδους εξ αποστάσεως διασφαλίζοντας το αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας,

β. Το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και ο σκοπός διεξαγωγής της επιτυγχάνεται και επαληθεύεται ,

γ. Εξακολουθεί να υφίσταται εποπτεία των φοιτητών από το διδακτικό προσωπικό του ΑΕΙ και επίβλεψη από τον υπεύθυνο φορέα υποδοχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εξ αποστάσεως διεξαγωγής της.

Σε κάθε περίπτωση, επαφίεται στα αρμόδια όργανα του οικείου τμήματος, ύστερα από εισήγηση του υπευθύνου για τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης, να καθορίσουν τα ειδικότερα ζητήματα ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης.

Όσον αφορά στις περιπτώσεις που έχει συμφωνηθεί καταβολή αμοιβής κατά τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης ή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η πρακτική άσκηση διενεργείται μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, η αμοιβή των φοιτητών των ΑΕΙ για τη διεξαγωγή αυτής θα πραγματοποιείται αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα υλοποίησης της πρακτικής άσκησης.

Πηγή: thepresident.gr