Έκδοση κατευθυντήριων γραμμών από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

0
14

ΑΠΕ

Στην έκδοση κατευθυντηρίων γραμμών προχώρησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εφαρμογή του Άρθρου 1Α Ν.3959/2011.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ανακοίνωσε σήμερα ότι, στο πλαίσιο των ενεργειών της για την προώθηση και ενίσχυση του ανταγωνισμού και αφού έλαβε υπόψη τα σχόλια φορέων της αγοράς και επιχειρήσεων κατά την διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης που προηγήθηκε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2022 και κατόπιν άτυπων συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προχώρησε στην έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 1Α Ν. 3959/2011, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4886/2022.

Επισημαίνεται από την επιτροπή ότι, το συγκεκριμένο άρθρο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση μονομερούς συμπεριφοράς από επιχείρηση που συνίσταται σε (α) πρόσκληση(εις) για σύμπραξη η οποία έχει ως αντικείμενο την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού στην Ελληνική Επικράτεια ή (β) ανακοίνωση(εις) που σχετίζονται με την αναγγελία μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης για προϊόντα ή/και υπηρεσίες μεταξύ επιχειρήσεων που είναι μεταξύ τους ανταγωνιστές (“αναγγελία μελλοντικών τιμών – price signalling”· εάν η γνωστοποίηση αυτή περιορίζει τον ανταγωνισμό στην Ελληνική επικράτεια και δεν αποτελεί συνήθη εμπορική πρακτική.

Σε περίπτωση παράβασης του άρθρου 1Α, παρ. 1 ή/και άρθ. 1Α, παρ. 2, η επιτροπή, μεταξύ άλλων, μπορεί να επιβάλει πρόστιμα στις επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων που, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, υπέπεσαν στην παράβαση.

Το έγγραφο των κατευθυντήριων γραμμών μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το βρουν στην ηλεκτρονική σελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Πηγή: thepresident.gr